Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

SVVP projektai

  Projekto Nr. Konkretaus tikslo, jį įgyvendinančio veiksmo ir finansuotino projekto pavadinimas Skiriamas finansavimas, iki (Eur) Pareiškėjas / projekto vykdytojas Projekto tikslas

Projekto rezultatai                         Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga                   Projekto įgyvendinimo vieta Projektui priskiriamos intervencinių veiksmų rūšys **

ES lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Iš viso
Intervencinio veiksmo srities kodas Veiksmo kodas Įgyvendinimo būdo kodas Temos kodas
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    1. KONKRETUS TIKSLAS: Europos integruotas sienų valdymas
    1.1. VEIKSMAS: Investicijos į tolesnį EUROSUR nacionalinių komponentų plėtojimą                  
  SVVP/2023/111 Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas 12 083 791,50 4 027 930,50 16 111 722,00 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Atnaujinti sienos stebėjimo sistemas, kurios įrengtos VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos ir Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų, Purvėnų, Tribonių pasienio užkardų veikimo teritorijose. Atnaujintos VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos, Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų, Purvėnų ir Tribonių pasienio užkardų sienos stebėjimo sistemas. Sistemų atnaujinimas reikalingas tam, kad atnaujinti nusidėvėjusią arba pasenusią optoelektroninę / detekcinę įrangą, retransliatorius, informacijos perdavimo elementus (komunikaciją), programinę ir techninę įrangą, valdymo centrus pasienio užkardų patalpose, esant būtinumui, įrengti ar pastatyti papildomus įrenginius, kitą būtiną įrangą (elementus), siekiant užtikrinti informuotumą apie padėtį,  matomumą  atskiruose ruožuose  per visą valstybės sienos perimetrą ir kt.  2023 m. balandžio 1 d. -  2025 m. birželio 30 d.  Lietuva 005 005 001 005
    1.2 VEIKSMAS: Veiksmai, kuriais gerinamas patruliuojančių padalinių gebėjimas reaguoti
  SVVP/2023/122 Pasienio patrulio tako remonto darbai 7 499 940,00 2 499 980,00 9 999 920,00 VSAT Atlikti pasienio patrulio tako remontus darbus Lietuvos-Baltarusijos pasienyje taip sudarant sąlygas operatyviau reaguoti į valstybės sienos ir kitus pažeidimus bei sulaikyti pažeidimus padariusius asmenis.                                                                                                        Remonto darbų tikslas - ne mažiau kaip 2,5 m (atskirose vietose) ir ne daugiau kaip 3 metrų pločio važiuojamosios dalies pasineio patrulio tako remontas ir pritaikymas pravažiuoti tarnybiniu transportu bei kita specialiaja technika, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra apie 3,5 t.  Pasienio patrulio tako remonto darbai bus atlikti atskiruose praščiausios būklės ruožuose. Remonto darbai apims dangos sutvarkymą, melioracijos, aplinkos tvarkymo, mažų inžinerinių įrenginių sutvarkymo / įrengimo ir kitus tako remonto darbus.   2023 m. kovo 1 d. -  2024 m. gruodžio 20 d.  Lietuva 006 001 001 006
    1.3 VEIKSMAS: Investicijos į technines ir veiklos sienų kontolės priemones
  SVVP/2023/131 Transporto priemonių įsigijimas 1 750 000,00 583 333,34 2 333 333,34 VSAT Įsigyti ir atnaujinti transporto priemones, skirtas Europos Sąjungos išorės sienų kontrolei vykdyti. Įgyvendinus šį projektą bus atnaujintas tarnybinių transporto priemonių parkas ir padidintas naujų transporto priemonių kiekis, kas leis padidinti automobilių panaudojimo efektyvumą, bus greičiau reaguojama į stebėjimo sistemomis užfiksuotus pažeidimus, susijusius su ES išorės sienos kontrole, užkirstas kelias neteisėtai migracijai bei pagerinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos teikiamos viešosios visuomenės apsaugos paslaugos kokybė Lietuvos pasienyje.  Įsigytos transporto priemonės: padidinto pravažumo visureigiai automobiliai - 3 vnt., lengvieji automobiliai - 32 vnt., traktoriai su priedais - 7 vnt., mikroautobusai - 8 vnt. 2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d.                   Lietuva 007 002 002 006
  SVVP/2023/135 VSAT ginklų saugyklų signalizacijos sistemos atnaujinimas 375 000,00 125 000,00 500 000,00 VSAT Atnaujinti ir modernizuoti  Valstybės sienos apsaugos tarnybos ginkluotės laikymo ir saugojimo patalpų apsaugines  signalizacijos bei įeigos kontrolės sistemas.  Atnaujinta ir modernizuota ginklų saugyklų signalizacijos sistema 24 objektuose.  2023 m. rugsėjo 4 d. - 2025 m. spalio 31 d. Lietuva 007 005 001 006
  SVVP/2023/136 Kinologijos pajėgumų stiprinimas, I etapas 179 581,44 59 860,48 239 441,92 VSAT Įsigyti tarnybinius šunis ir jų dresavimui, transportavimui  ir laikymui  būtinas priemones VSAT kinologinės veiklos efektyvumui gerinti. Tarnybinių šunų įsigijimas - 25 vnt., kilnojamų voljerų su būdomis įsigijimas - 20 vnt., apsauginių šunų dresavimo kostiumų įsigijimas - 6 vnt., narvų-boksų šunims įsigijimas - 25 vnt., visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) šunims įsigijimas - 67 vnt., tarnybinio šuns dresavimo amunicijos ir priežiūros priemonių komplektų įsigijimas - 25 vnt. 2023 m. rugsėjo 4 d. - 2025 m. gruodžio 31 d.                   Lietuva 006 003 002 006
    1.4. VEIKSMAS: Kopgalio pasienio laivų krantinės rekonstrukcija
  SVVP/2023/141 Kopgalio krantinės rekonstrukcija 3 133 431,00 1 044 477,00 4 177 908,00 VSAT Rekonstruoti Kopgalio krantinę, sukuriant naują saugiam plaukiojimo priemonių švartavimui ir laikymui reikalingą krantinės infrastruktūrą, bendrai naudojamą jūrų sienos stebėjimo ir apsaugos, jūros išteklių naudojimo ir kitas  kontrolės  funkcijas vykdančių  institucijų  visuomenės saugumo interesams užtikrinti. Rekonstruota Kopgalio krantinė, pastatytas naujas pirsas su įrengtomis  5 naujomis krantinėmis, įrengti inžineriniai tinklai. Krantinės infrastruktūra bus pritaikyta skirtingų dydžių plaukiojimo priemonių švartavimui, padidės esamų patrulinių plaukiojimo priemonių manevravimo ir švartavimo saugumas, bus užtikrinta apsauga nuo išorės poveikio,  pagerės reagavimas į pažeidimus / incidentus. Numatoma, kad dalis rekonstruotos krantinės bus įrengta ir pritaikyta tikrinamųjų plaukiojimo priemonių saugiam prišvartavimui ir apžiūrai, suteikta galimybė švartuoti bendradarbiaujančių pakrančių apsaugos funkcijas vykdančių institucijų plaukiojimo priemones (Žuvininkystės tarnyba, Uosto kapitono tarnyba ir kt.), taip pat atvykstantiems kitų valstybių ir Europos Sąjungos agentūrų plaukiojimo priemonėms bendrų operacijų ar tikslinių priemonių metu.  2023 m birželio 1 d. - 2026 m. gegužės 31 d. Lietuva 006 001 001 006
    1.5. VEIKSMAS: Padidinti nacionalinius pajėgumus aptikti dokumentų klastojimą
  SVVP/2023/151 Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirta įranga, I etapas 1 137 418,03 379 139,35 1 516 557,38 VSAT Padidinti nacionalinius pajėgumus aptikti dokumentų klastojimo atvejus, atnaujinus dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirtą įrangą. Didelio ir vidutinio galingumo vaizdo spektrinių komparatorių  (IR įranga) komplektų įsigijimas - 27 kompl., I-os kontrolės linijos dokumentų tikrinimo įrangos įsigijimas - 409 vnt., II-os kontrolės linijos dokumentų tikrinimo ir tyrimo  įrangos įsigijimas - 23 vnt. 2023 m. lapkričio 6 d. - 2026 m. sausio 31 d.          Lietuva 007 003 001 006
    1.7 VEIKSMAS: Sienų valdymo mokymas
  SVVP/2023/171 Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas 384 000,00 128 000,00 512 000,00  VSAT Užtikrinti VSAT personalo kompetencijas, reikalingas vykdant ES išorės sienų ir migracinių procesų kontrolę pagal Šengeno acquis reikalavimus, įgyvendinant Šengeno vertinimo komiteto (SCHEVAL) rekomendacijas, didinant profesionaliai pasirengusių pareigūnų praktinius  gebėjimus kokybiškai atlikti nustatytas funkcijas sienos ir migracinių procesų kontrolės  ekstremalių situacijų metu,  pasikeitus tarnybos vietai ir (ar) pobūdžiui, didinant  Frontex koordinuojamose operacijose prie ES išorės sienų  pagal atskirus veiklos profilius galinčių dalyvauti VSAT pareigūnų skaičių.     Užsienio kalbos (anglų) mokymai - 120, dokumentų tikrinimo ir tyrimo vidutinio (II) lygio specialistų kursai (ALDO) - 105, vogtų transporto priemonių identifikavimo mokymai - 72, vadybos mokymai - 45, visureigių vairavimo sudėtingomis sąlygomis mokymai - 125, informacinių technologijų mokymai - 27, TR1 ir SM kategorijų vairuotojų mokymai - 135, laivų specialistų mokymai - 179, bepiločio orlaivio nuotolinio piloto mokymai - 63, matomumo (informavimo) apie projektą priemonės plakato (A3 formato) gamybos paslauga - 1. 2023 m. sausio 2 d. - 2025 m. gruodžio 31 d.               Lietuva 007 006 001 003
    1.9. VEIKSMAS: Nacionalinių SIS, AIS, ETIAS ir EURODAC (tik sienų kontrolės tikslais) veikla ir techninė priežiūra (veiklos parama)
  SVVP/2023/191 Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, I etapas 1 650 000,00 550 000,00 2 200 000,00 IRD Užtikrinti efektyvų, patikimą, nenutrūkstamą Integruotų sienų valdymo sistemų techninės infrastruktūros, taikomosios programinės įrangos bei licencijuotos programinės įrangos veikimą.
Projekto įgyvendinimas užtikrins  nuolatinį nacionalinių Integruotų sienų valdymo sistemų prieinamumą ne mažiau kaip 99 %, šių sistemų techninės įrangos nepertraukiamą darbą bei techninės ir programinės įrangos veikimo sutrikimų pašalinimą.
Nacionalinių SIS, AIS, ETIAS techninės, sisteminės ir taikomosios programinės
įrangos prieinamumas - 99 %. Oracle programinės
įrangos priežiūros atlikimas  - 16 vnt. Techninės įrangos nepertraukiamas darbas - 99%.  VMware programinės
įrangos priežiūros atlikimas - 24 vnt. Veeam programinės
įrangos priežiūros atlikimas - 24 vnt. Išlaidos personalui (darbo užmokestis) - 25 asm.
2023 rugsėjo 1 d. - 2026 gruodžio 31 d. Lietuva 027 005 004 006
    1.10. KONKRETUS VEIKSMAS: Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/1.5.8)
  SVVP/2022/1101 Sienos stebėjimo sistemų diegimas (A. Barausko PU, Kapčiamiesčio PU, Kabelių PU, Adutiškio PU, Tverečiaus PU, Puškų PU)          36 014 034,59        4 001 559,40   40 015 593,99 VSAT Sustiprinti valstybės sienos  su Baltarusijos Respublika saugumą, užtikrinant efektyvesnį ES išorės sienos stebėjimą ir informuotumą apie padėtį.  Elektroninė sienos stebėjimo sistema įdiegta 6 pasienio užkardų veikimo teritorijose:  A. Barausko pasienio užkardoje (65,6 km), Kabelių pasienio užkardoje (45,09 km), Kapčiamiesčio pasienio užkardoje (57,27 km),  Adutiškio pasienio užkardoje (48,41 km), Tverečiaus pasienio užkardoje (52,45 km)  ir Puškų pasienio  užkardoje (53,98 km). Įgyvendinus šį projektą, visa Lietuvos ES išorės siena stebima elektroninėmis priemonėmis (e-stebėjimas).  2021 m. vasario 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d. Lietuva             (Valstybės sienos su Baltarusijos Respublika pasienio teritorija) 005 005 002 005
  SVVP/2023/1102 Sienos stebėjimo ir kontrolės techninių priemonių įsigijimas            3 339 000,00           371 000,00          3 710 000,00   VSAT Įsigyti nešiojamų išorinės sienos stebėjimo priemonių, kuriomis bus prisidedama prie veiksmingos ES išorės sienų apsaugos, valstybės sienos ruože su Baltarusijos Respublika, tinkamos neteisėtos migracijos kontrolei, kontrabandos prevencijai bei jos užkardymui, bepiločių orlaivių aptikimui bei neutralizavimui vykdant jiems neteisėtus skrydžius prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika.  Planuojama įsigyti nešiojamas išorinės sienos stebėjimo priemones:                                                                                                         1) 20 komplektų mobilių/nešiojamų fotodaviklių; 2) 57 komplektai bepiločių orlaivių aptikimo ir bepiločių orlaivių neutralizavimo įrangos; 3) 3 bepiločių orlaivių aptikimo įrangos vienetus. 2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva 006 003 002 006
  SVVP/2023/1103 Bepiločių skraidyklių įsigijimas            4 842 000,00           538 000,00          5 380 000,00   VSAT Pagerinti sienos stebėjimą tarp pasienio kontrolės punktų, išsamios informacijos apie galimas grėsmes prie valstybės sienos rinkimą, paspartinti surinktos informacijos perdavimą pasienio patruliams neteisėtą veiklą per sieną vykdantiems asmenims nustatyti ir sulaikyti.  Projektas prisidės prie veiksmingos ES sausumos išorės sienos apsaugos ruože su Baltarusijos Respublika, gerins nelegalios migracijos kontrolę bei  vidaus saugumą, užkertant kelią tarpvalstybiniams nusikaltimams (prekybai žmonėmis, kontrabandai), užkardant kitas nusikalstamas veikas per valstybės sieną.  Įsigytos trumpo nuotolio  bepiločių orlaivių sistemos - 15 vnt. Įsigyta ilgo nuotolio  bepilotė orlaivio sistema  - 1 vnt. 2023 m. balandžio 3 d. - 2024 m. lapkričio 30 d.  Lietuva 006 003 002 005
  SVVP/2023/1104 VSAT transporto priemonių įsigijimas            4 046 619,45           449 624,38          4 496 243,83   VSAT Įsigyti ir atnaujinti transporto priemones, kuriomis bus vykdoma Lietuvos Respublikos sienų kontrolė. Projektu siekiama tarnybinėmis transporto priemonėmis užtikrinti Lietuvos Respublikos sienų apsaugą bei užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir kontrabandos gabenimui per valstybės sieną. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintas tarnybinių automobilių parkas bei padidės turimų transporto priemonių kiekis.  Įsigytų sausumos transporto priemonių skaičius, 96 vnt.  2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva 003 002 002 006
  SVVP/2023/1105 Transporto priemonių, aprūpintų šiluminio matymo įranga, įsigijimas            2 970 000,00           330 000,00          3 300 000,00   VSAT Įsigyti tansporto priemones su šiluminio matymo įranga, kurios bus naudojamos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos išorės sienų saugumą su Baltarusijos Respublika apsaugai ir agentūros FRONTEX organizuojamoms bendroms operacijoms. Projektas leis pagerinti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos išorės sienų saugumą su Baltarusijos Respublika bei užtikrinti VSAT pareigūnų kompetetingą dalyvavimą FRONTEX bendrose operacijose užtikrinti Europos Sąjungos išorės sienų valdymą. Įsigytos 3 transporto priemonės, aprūpintos vaizdo ir garso įrašymo įranga, radijo ryšio įranga ir sienos stebėjimo įranga;                                                                                                                        Apmokyta 16 asmenų: 8 MSS operatoriai ir 8 MSS techninio aptarnavimo asmenys.  2023 m. kovo 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva 001 003 002 006
    1.11. KONKRETUS VEIKSMAS: Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (BMVI/2021/SA/1.5.4)
  SVVP/2023/1111 Lietuvos SIRENE padalinio pajėgumų ir informacinių sistemų sąveikumo stiprinimas policijoje 899 207,94 99 911,99 999 119,93 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD) Stiprinti Lietuvos SIRENE nacionalinio padalinio pajėgumus ir plėtoti SIRENE padalinio naudojamų informacinių sistemų sąveikumą, siekiant įgyvendinti Sąveikumo reglamentuose ir kituose ES teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus, atliepti didėjantį policijos procesų automatizavimo ir darbuotojų kompetencijų vystymo poreikį. Susipažinta ir pritaikyta užsienio šalių ir ES agentūrų pažangi SIRENE veiklos patirtis ir taikomos inovacijos; modernizuotos SIRENE padalinio patalpos ir IT įranga; sukurta Sąveikumo reglamentams įgyvendinti reikalinga spec. programinė įranga, patobulintos SIRENE naudojamos IS; peržiūrėti ir automatizuoti veiklos procesai, parengti veiklos algoritmai ir teisės aktai; patobulinti SIRENE padalinio darbuotojų gebėjimai ir apmokyti policijos darbuotojai kasdienėje veikloje naudoti naujus ES ir nacionalinių IS funkcionalumus. 2023 m. sausio 30 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuva 025 005 002 006
    1.12. KONKRETUS VEIKSMAS: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex  (BMVI/2023–2024/SA/1.2.2/03)
  SVVP/2023/1121 VSAT techninių pajėgumų saugoti ES išorės sienas didinimas 3 203 990,10 355 998,90 3 559 989,00 VSAT Sustiprinti ES išorės sienų saugumą ir padidinti reagavimo į pasienio incidentus efektyvumą operatyviniame lygmenyje, įsigyjant patrulinius automobilius su papildoma įranga (įskaitant patrulinių automobilių, pritaikytų kinologinei veiklai) ir strateginio lygmens bepiločių orlaivių sistemą.  Planuojama įsigyti 10 vnt. patrulinių automobilių su papildoma įranga, 3 vnt. patrulinių automobilių, pritaikytų kinologinei veiklai su papildoma įranga, ir 1 strateginio lygmens (vertikali) bepiločių orlaivių sistema. Visa įranga bus įregistruota FRONTEX ir dalyvaus tarptautinėse operacijose pagal dvišalius susitarimus.  2024 m. sausio 1 d. - 2025 m. rugpjūčio 31 d. Lietuva 003 003 002 006
    2. KONKRETUS TIKSLAS: Bendra vizų politika
    2.2. VEIKSMAS: Nacionalinės VIS veikla ir techninė priežiūra
  SVVP/2023/221 N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų veikla ir techninė priežiūra  285 000,00 95 000,00 380 000,00 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD) Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) ir susijusių nacionalinių sistemų - Užsieniečių registro (UR), kitų susijusių nacionalinių IRT komponentų, nepertraukiamos veiklos užtikrinimas vykdant nuolatinę priežiūrą visai techninei ir infrastruktūrai ir programinei įrangai, techninės ir programinės įrangos savalaikį sutrikimų šalinimą, taikant veiklos paramos būdą.   N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų priežiūra bei sutrikimų šalinimas - 99 proc., N. VIS ir susijusių nacionalinių sistemų priežiūra bei sutrikimų šalinimas - 25 asm. 2024 m. sausio 1 d.- 2026 m. gruodžio 31 d.               Lietuva 009 005 004 006
    2.3. VEIKSMAS: Konsulinio personalo mokymas
  SVVP/2023/231 Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas 70 000,00 23 333,33 93 333,33 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) Užtikrinti aukštą visų 26 Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje darbuotojų (konsulinių pareigūnų ir techninių darbuotojų) kvalifikacijos lygį, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos.   Apmokytų darbuotojų skaičius - 78. 2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva / Turkija 002 006 001 006
IŠ VISO LĖŠŲ 2.3 VEIKSMO PROJEKTAMS 70 000,00 23 333,33 93 333,33                              
    2.4. VEIKSMAS: Personalo išteklių, skirtų prašymams išduoti vizą nagrinėti ir išorės paslaugų teikėjo veiklos patikrinimams vietoje atlikti, stiprinimas (veiklos parama)
  SVVP/2023/241 Konsulinių pareigūnų išlaikymas, I etapas 969 455,26 323 151,75 1 292 607,01 URM Sustiprinti LR vizų tarnybų (LR generalinio konsulato Almatoje, LR ambasados Armėnijos Respublikoje ir LR ambasados Turkijos Respublikoje), taip pat LR URM Konsulinio departamento personalo išteklius, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos, tinkamai ir operatyviai priimant, apdorojant ir išnagrinėjant šiuos prašymus bei nuolat prižiūrint ir reguliari tikrinant išorės paslaugų tiekėjų (vizų centrų) veiklą. Planuojama įsteigti papildomus 2 konsulinių pareigūnų ir 2 techninių darbuotojų etatus LR generaliniame konsulate Almatoje, 1 konsulinio pareigūno ir 1 techninio darbuotojo etatą LR ambasadoje Armėnijoje, 1 techninio darbuotojo etatą LR ambasadoje Turkijos Respublikoje (prašymams išduoti Šengeno vizą priimti, apdoroti ir išnagrinėti, vizų centrų veiklai priežiūrėti ir tikrinti) ir 2 diplomatų etatus LR URM Konsuliniame departamente (pagalbai esant sezoniniam darbo krūvio padidėjimui vizų tarnybose užtikrinti, vizų  centrų veiklai prižiūrėti ir tikrinti).   2022 m. birželio 28 d. - 2024 m. gruodžio 31 d.  Lietuva, Kazachtanas, Armėnja, Turkija 008 009 001 006
    3. KONKRETUS TIKSLAS: Speciali tranzito schema
    3.1. VEIKSMAS: Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) išrašymo ir įteikimo sistemų atnaujinimas
  SVVP/2023/311 STS infrastruktūros, darbo vietų ir informacinių sistemų atnaujinimas, modernizavimas ir plėtojimas, I etapas 2035801,42 0 2035801,42 URM Modernizuoti supaprastinto tranzito informacinę sistemą (STDIS), vykdant elektroninio supaprastinto tranzito dokumento ir elektroninio supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (e-std) projektą, optimizuoti dokumentų išdavimo procesus, skaitmenizuojant projekte numatytus procesus bei pasirengti ateityje visiškai atsisakyti popierinių dokumentų. Taip pat ketinama atnaujinti sistemos veikimui naudojamą techninę įrangą, esančią Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje (naudojančiose STDIS) ir Užsienio reikalų ministerijoje: ryšio įrangą, tarnybinių stočių įrangą, sistemų stebėjimo įrangą, tarnybinių stočių patalpų techninę įrangą, o taip pat supaprastinto tranzito programą įgyvendinančių darbuotojų darbui naudojamą įrangą: kompiuterius, spausdinimo, kopijavimo įrangą, ryšio įrangą. Įsigytos Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos (STDIS) modernizavimo, vystymo ir priežiūros paslaugos - 1 kompl. Įsigytos ugniasienės - 16 vnt. Įsigyta duomenų saugykla su priedais - 1 vnt. Įsigytos tarnybinės stotys su priedais ir virtualizavimo iranga ir duomenų saugykla - 5 vnt. Įsigyta rezervinio kopijavimo įranga - 3 kompl. Įsigyti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai - 3 vnt. Įsigyti nešiojamieji kompiuteriai su priedais - 35 vnt. Įsigyti stacionarūs kompiuteriai su priedais - 27 vnt. Įsigyti mobilieji telefonai su priedais - 82 vnt. Įsigyti spalviniai daugiafunkciniai įrenginiai - 5 vnt. Įsigyti rašaliniai spausdintuvai - 20 vnt. Įsigyti planšetiniai kompiuteriai - 43 vnt.  Įsigyti tinklo komutatoriai - 7 vnt. Įsigyta centralizuota žurnalinių įrašų surinkimo sistema - 1 vnt. Įsigyta sistemų ir ryšio stebėjimo techninė įranga - 1 vnt. Įsigyti dokumentų naikikliai - 5 vnt. Įsigyti monitoriai - 73 vnt. Įsigytos Detalios supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos „STDIS“ techninės priežiūros paslaugos - 1 kompl. 2024 m. sausio 1 d. - 2026 m. gruodžio 31 d. Lietuva, Rusijos federacija (Maskva, Kaliningradas, Sovetskas) 0028 001 005 006
  SVVP/2023/313 Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, I etapas 400 000,00 0,00 400 000,00 URM Užtikrinti tinkamas darbuotojų, įgyvendinančių Specialiąją tranzito schemą (STS), darbo sąlygas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske (Atstovybės). Atstovybėse bus atnaujintos konsulinių pareigūnų, administracinio ir techninio personalo, dirbančių su supaprastinto tranzito dokumentais, informacinių technologijų ir finansines funkcijas vykdančių specialistų darbo patalpos, atnaujintos ir įrengtos darbo vietos. Bendras planuojamų atnaujinti patalpų plotas - 167,38 kv. Atnaujintos STS poreikiams skirtos patalpos - 26,98 kv.m. ir 140,40 kv.m. Atnaujinta 14 darbo vietų, įsigyti nauji baldai ir įranga - 94 vnt. baldų ir įrangos.  Įrengtos 5 darbo vietos, įsigyti baldai ir įranga - 79 vnt. baldų ir įrangos. Įrengti 2 dokumentų priėmimo langeliai - 2 langeliai. 2023 m. rugpjūčio 1 d. - 2025 m. birželio 30 d. Rusija                           (Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske) 028 001 005 006
  SVVP/2023/315 Transporto priemonių įsigijimas 205 000,00 0,00 205 000,00 URM Užtikrinti darbuotojų, vykdančių  Specialiosios tranzito schemos (STS) įgyvendinimą, ir dokumentų logistiką LR diplomatinėse atstovybėse RF.  Įgyvendindami šį projektą siekiame atnaujinti nusidėvėjusias transporto priemones Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade (Atstovybės) ir įsigyti automobilį Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske (Atstovybė).  Transporto priemonių įsigijimas - 3vnt. 2023 m. birželio 1 d. - 2024 m. spalio 31 d.               Rusija                             (Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulatas Sovetske) 028 002 005 006
    3.2 VEIKSMAS: Asmenų, vykstančių STD / STGD pagrindu, kontrolės užtikrinimas ir plėtojimas
  SVVP/2023/322 STS techninės ir programinės įrangos atnaujinimas 297 233,90 0,00 297 233,90 VSAT Atnaujinti VSAT kompiuterinę įrangą reikalingą užtikrinti geležinkeliais ir kitomis sausumos transporto priemonėmis su supaprastintu tranzito dokumentu bei supaprastintu tranzito geležinkeliu dokumentu keliaujančių asmenų kontrolę, supaprastinto tranzito režimo pažeidėjų nustatymą ir atpažinimą. Įgyvendinus projektą pagerės Kaliningrado tranzito maršruto  geležinkelio ir kelių pasienio kontrolės punktuose pasienio patikrinimus atliekančių ir specialiąją tranzito schemą (STS) įgyvendinančių pareigūnų (tarnautojų) darbo kokybė, padidės galimybės greitai ir kokyiškai atlikti reikalingų duomenų paiešką. Įsigyta įranga - 144 komplektai. 2023 m. rugsėjo 1 d. - 2025 m. rugpjūčio 31 d.    Lietuva 028 003 005 006
    3.3. VEIKSMAS: Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą
  SVVP/2023/331 STS transporto priemonių įsigijimas, I etapas 175 000,00 0,00 175 000,00 VSAT Įsigyti ir atnaujinti transporto priemones, naudojamas tranzitu iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities arba į ją per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstančių transporto priemonių judėjimui kontroliuoti. Projektu siekiama tarnybinėmis transporto priemonėmis užtikrinti Lietuvos Respublikos sienų apsaugą bei užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir kontrabandos gabenimui per valstybės sieną. Įgyvendinus šį projektą bus atnaujintas tarnybinių transporto priemonių parkas ir padidintas naujų transporto priemonių kiekis, kas leis padidinti automobilių panaudojimo efektyvumą, bus greičiau reaguojama į užfiksuotus pažeidimus, susijusius su ES išorės sienos kontrole. Įsigytos transporto priemonės: visureigiai automobiliai - 2 vnt; lengvasis automobilis - 1 vnt. 2023 m. vasario 1 d. - 2024 m. rugsėjo 30 d Lietuva 028 002 005 006
  SVVP/2022/333 Transporto priemonių įsigijimas 360 000,00 0,00 360 000,00 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VST) Specialaus transporto, skirto pareigūnams bei amunicijai vežti įsigijimas, siekiant nustatytu laiku reaguoti ir likviduoti Specialiosios tranzito schemos ruože įvykusius incidentus, efektyviau užkardyti kelią neteisėtiems veiksmams, susijusiems su sienų kontrolės pažeidimais bei užtikrinti Tarnybos nuolatinę specialiąją parengtį. Įsigytos transporto priemonės pagerins Tarnybos pajėgų pasitelkimo galimybes, užtikrins  greitą reagavimą į  su sienų kontrole susijusius pažeidimus.  M1 kategorijos mikroautobusai, 10 vnt. 2023 m.  kovo 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva 028 002 002 006
    3.4. VEIKSMAS: STS įgyvendinančių darbuotojų mokymas
  SVVP/2022/341 STS personalo mokymas, I etapas 210 000,00 0,00 210 000,00 URM Užtikrinti aukštą Specialiąją tranzito schemą (STS) tiesiogiai įgyvendinančių darbuotojų kvalifikaciją. Bus siekiama užtikrinti aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimą, nuolat gerinti STS personalo administracinius bei organizacinius gebėjimus, užtikrinant nepertraukiamą, tęstinį, reguliarų STS vykdančių darbuotojų mokymą.  Planuojama apmokyti iki 132 darbuotojų tiesiogiai vykdančių STS veiklą. 2023 m. sausio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d.    Lietuva / Rusija 028 006 004 -
  SVVP/2023/343 STS darbuotojų mokymas, I etapas 37 880,31 0,00 37 880,31 VSAT Atnaujinti VSAT pareigūnų žinias ir didinti jų gebėjimus, reikalingus užtikrinti STS maršrutu keliaujančių asmenų ir sieną kertančių transporto priemonių kontrolę, supaprastinto tranzito režimo pažeidėjų nustatymą.  Įgyvendinus projektą atnaujintos (įgytos) žinios bus tikslingai taikomos praktikoje, o pagerinti gebėjimai padės geriau vykdyti nustatytas funkcijas, užtikrinant STS veikimą, taip pat ir išorės sienų bei migracinių procesų kontrolę pagal ES ir Šengeno acquis reikalavimus. Užsienio kalbos (anglų kalba. B2 lygis) mokymai - 24, užsienio kalbos (rusų kalba: pasienio tikrinimai) mokymai - 25, dokumentų tikrinimo ir tyrimo žinių atnaujinimo mokymai - 39, matomumo ir informavimo apie projektą priemonės - plakato (A3 formato) gamybos paslauga - 1.  2023 m. kovo 20 d. - 2025 m. rugpsėjo 30 d.    Lietuva 028 006 005 006
    3.5. VEIKSMAS: Papildomos veiklos sąnaudos
  SVVP/2020/351 Papildomos URM veiklos sąnaudos 2021–2023 m.          16 374 215,94   0,00      16 374 215,94   URM Užtikrinti sklandų kokybiškų ir nepertraukiamų konsulinių paslaugų teikimą, įgyvendinant STS. Konsulinės paslaugos teikiamos Rusijos Federacijos (RF) piliečiams, keliaujantiems tranzitu per LR teritoriją iš pagrindinės RF  dalies į RF Kaliningrado sritį ir atgal. Pradėjus veikti STS, RF piliečiai keliaudami vietoje Šengeno vizų gali gauti Supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ar Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD). URM sukūrė prašymų dėl STD ar STGD priėmimo, šių dokumentų išdavimo ir įteikimo sistemą, kuri keliaujantiems asmenims supaprastina dokumento, leidžiančio vykti per LR teritoriją, gavimo procedūras. Sklandus kokybiškų ir nepertraukiamų konsulinių paslaugų teikimas, įgyvendinant STS. 2021 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  Lietuva / Rusija 028 003 005 006
  SVVP/2020/352 Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2021–2023 m.          27 695 000,00   0,00      27 695 000,00   VSAT Užtikrinti asmenų keliaujančių su STD ir STGD kontrolę. VSAT STS režimo kontrolės užtikrinimo bei organizavimo veiksmų visuma apima: valstybės sieną kertančių tranzitinių traukinių stebėjimą jiems vykstant tranzitu per LR teritoriją, naudojant įvairias priemones; valstybės sieną kertančių tranzitinių traukinių ir jais keliaujančių RF piliečių pasienio kontrolę Efektyvi ir veiksminga visų  STD, STGD turėtojų, vykstančių per pasienio kontrolės punktus asmenų, keliaujančių su STD ir STGD, kontrolė bei  sienų kontrolė, kad visi STD, STGD turėtojai, pažeidę nustatytą tranzito tvarką, būtų nustatomi. Kasmet planuojama patikrinti vidutiniškai 100 000 STD  ir 800 000 STGD turėtojų, išskyrus ekstremalių situacijų metu. 2021 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 028 003 005 006
  SVVP/2020/353 Papildomos PD veiklos sąnaudos 2021–2023 m.          19 320 942,00   0,00      19 320 942,00   PD Užtikrinti Specialiosios tranzito schemos (STS) veikimą. Kad būtų žtikrintas sklandus STS veikimas, policijos įstaigos galėtų sklandžiai atlikti joms pavestas funkcijas, susijusias su STS įgyvendinimu:
- Užkirstų kelią galimiems tranzito tvarkos pažeidimams;
- Laiku reaguotų į pranešimus apie galimus tranzito pažeidimus ir juos užkardytų;
- Operatyviai ir veiksmingai spręstų galimus tranzito incidentus;
- Atliktų tinkamą asmenų, sulaikytų dėl tranzito tvarkos pažeidimo, tapatybės nustatymą, (tikrinant dokumentus);
- Stiprintų policijos veiklą prie Europos Sąjungos vidinių sienų.
2021 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 028 003 005 006
  SVVP/2020/354 Papildomos VST veiklos sąnaudos 2021–2023 m.                 24 937,00   0,00             24 937,00   VST Užtikrinti sklandų STS įgyvendinimą. 35 transporto priemonių priežiūra ir išlaikymas 2021 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 028 003 005 006
  SVVP/2020/356 Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2021–2023 m.*               595 320,00   0,00           595 320,00   Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Įsigyti 600 000 STGD ir Blanko vizai įklijuoti blankų. URM perduos šiuos blankus Lietuvos Respublikos ambasadai Rusijos Federacijoje (Maskvoje) Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Sankt Peterburge, Kaliningrade. Bus užtikrintas nenutrūkstamas Specialios tranzito schemos funkcionavimas. ADIC įsigis 600 000 STGD ir Blanko vizai įklijuoti blankų. 2021 m. kovo 1 d. - 2021 m. lapkričio 30 d.  Lietuva 028 003 005 006
  SVVP/2021/355 Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2022–2023 m.               971 333,00   0,00           971 333,00   IRD Užtikrinti STS funkcijų įgyvendinimą, teikiant elektroninių ryšių paslaugas policijai, VSAT, VST ir kitoms institucijoms, vykdančioms STS funkcijas. Techninės ir programinės įrangos bei eksploatuojamos infrastruktūros priežiūra ir palaikymas užtikrins kritinės svarbos elektroninių ryšių paslaugų, apimančių Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybos skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo, bei  Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo paslaugas, teikimą 24x7 režimu. Užtikrinant elektroninių ryšių paslaugų teikimą projekto lėšomis siekiama apmokėti eksploatacijos sąnaudas, kurias sudaro įrangos sumontavimo vietų nuoma, sunaudojama elektros energija, infrastruktūros ir techninės bei programinės įrangos techninis aptarnavimas, funkcionalumo užtikrinimas, remontas, modernizavimas (aukštesnių versijų specialios programinės ir naujesnių modelių aparatinės įrangos diegimas), montavimas (išmontavimas, sumontavimas, naujas įdiegimas, integravimas), veiklos optimizavimas (įskaitant nepriklausomas ekspertizes, auditus, galimybių studijas), draudimo, įsigyjamos balso ir duomenų perdavimo paslaugos bei darbuotojų darbo užmokesčio kaštai. 2022 m. sausio 1 d. - 2023 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 028 003 005 006
  SVVP/2023/357 Papildomos URM veiklos sąnaudos 2024–2027 m.          20 633 434,22   0,00      20 633 434,22   URM Užtikrinti sklandų kokybiškų ir nepertraukiamų konsulinių paslaugų teikimą, įgyvendinant STS. Konsulinės paslaugos teikiamos Rusijos Federacijos (RF) piliečiams, keliaujantiems tranzitu per LR teritoriją iš pagrindinės RF  dalies į RF Kaliningrado sritį ir atgal. Pradėjus veikti STS, RF piliečiai keliaudami vietoje Šengeno vizų gali gauti STD ar STGD. URM sukūrė prašymų dėl STD ar STGD priėmimo, šių dokumentų išdavimo ir įteikimo sistemą, kuri keliaujantiems asmenims supaprastina dokumento, leidžiančio vykti per LR teritoriją, gavimo procedūras. Sklandus kokybiškų ir nepertraukiamų konsulinių paslaugų teikimas, įgyvendinant STS. 2024 m. sausio 1 d. - 2027 m. gruodžio 31 d.  Lietuva / Rusija 028 003 005 006
  SVVP/2023/3510 Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024–2027 m.            1 951 267,00   0,00        1 951 267,00   IRD Projekto tikslas – užtikrinti STS funkcijų įgyvendinimą, teikiant elektroninių ryšių paslaugas PD, VSAT, VST ir kitoms institucijoms, vykdančioms STS funkcijas. Techninės ir programinės įrangos bei eksploatuojamos infrastruktūros priežiūra ir palaikymas užtikrins kritinės svarbos elektroninių ryšių paslaugų, apimančių Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybos skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo, bei Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo paslaugas, teikimą 24x7 režimu. Užtikrinant elektroninių ryšių paslaugų teikimą projekto lėšomis siekiama apmokėti eksploatacijos sąnaudas, kurias sudaro įrangos sumontavimo vietų nuoma, sunaudojama elektros energija, infrastruktūros ir techninės bei programinės įrangos techninis aptarnavimas, funkcionalumo užtikrinimas, remontas, modernizavimas (aukštesnių versijų specialios programinės ir naujesnių modelių aparatinės įrangos diegimas), montavimas (išmontavimas, sumontavimas, naujas įdiegimas, integravimas), veiklos optimizavimas (įskaitant nepriklausomas ekspertizes, auditus, galimybių studijas), draudimo, įsigyjamos balso ir duomenų perdavimo paslaugos bei darbuotojų darbo užmokesčio kaštai. 2024 m. sausio 1 d. - 2027 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 028 003 005 006
    3.7. KONKRETUS VEIKSMAS: Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (BMVI/2023/SA/1.1.1/001)
  SVVP/2023/373 Specializuoto sraigtasparnio įsigijimas 10 999 989,00 0,00 0,00 VSAT Įsigyti modernų specializuotą sraigtasparnį, skirtą STS funkcijų užtikrinimui. Specializuoto sraigtasparnio įsigijimas pagerins nuolatinį Rusijos Federacijos keleivinių tranzito traukinių stebėjimą, reagavimą į galimus incidentus, taip pat, kartu su VSAT turimais ir šiam tikslui jau naudojamais sraigtasparniais, ženkliai padidins bendrą stebimų ir lydimų tranzitinių traukinių kiekį.  Įsigytas 1 specializuotas sraigtasparnis. 2023 m. sausio 1 d. - 2025 m. kovo 31 d. Lietuva  028 003 005 006
  SVVP/2023/374 Traukinių stebėjimo sistemos atnaujinimas               447 018,72   0,00           447 018,72   VSAT Atnaujinti VSAT tranzitinių traukinių stebėjimo įrangą reikalingą užtikrinti geležinkeliais su supaprastintu tranzito geležinkeliu dokumentu keliaujančių asmenų kontrolę, supaprastinto tranzito režimo pažeidėjų nustatymą ir atpažinimą. Atnaujinta traukinių stebėjimo sistema (įsigyti traukinių stebėjimo prietaisai, atnaujinta programinė ir  techninė įranga bei licencijos). 2024 m. vasario 1 d. - 2026 m. vasario 27 d.  Lietuva  028 003 005 006
* Projektas, kuriam įgyvendinti reikia procedūrų organizuoti įslaptintus sandorius.                            
** Projektui priskiriamos intervencinių veiksmų rūšys nurodytos 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, VI priede.