Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en

VSF projektai

VIDAUS SAUGUMO FONDO 2021–2027 M. PROGRAMOS FINANSUOTINŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS  
                                                     
  Projekto Nr. Konkretaus tikslo, jį įgyvendinančio veiksmo ir finansuotino projekto pavadinimas Skiriamas finansavimas, iki (Eur) Pareiškėjas / projekto vykdytojas Projekto tikslas

Projekto rezultatai                           Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga                 Projekto įgyvendinimo vieta Projektui priskiriamos intervencinių veiksmų rūšys**

 
 
ES lėšos Bendrojo finansavimo lėšos Iš viso Intervencinio veiksmo srities kodas  Veiksmo kodas  Įgyvendinimo būdo kodas Temos kodas   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
    1. KONKRETUS TIKSLAS: geresnis keitimasis informacija  
    1.1. VEIKSMAS: IT sistemos ir tinklai  
  VSF/2023/116 Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) suderinamumas su ES IS 675 000,00 225 000,00 900 000,00 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD) Projektu siekiama didinti teisėsaugos institucijų, dalyvaujančių baudžiamajame procese, veiklos efektyvumą tarptautinio teisinio bendradarbiavimo srityje, palengvinti keitimąsi duomenimis tarpvalstybiniu ir nacionaliniu lygiu baudžiamosiose bylose integruojant Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą su Europos Sąjungos informacinėmis sistemomis (e-Evidence portalu ir e-CODEX sistema, eTranslation sistema, Šengeno informacine sistema), Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos naudojama informacine sistema, užtikrinti automatizuotus procesus ir įgyvendinti duomenų mainus tarp nacionalinių ir ES informacinių sistemų. 1. IRT sistemos, kurios tapo sąveikios su saugumui svarbiomis ES informacinėmis sistemomis, 1 vnt.           2. Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos Tarptautinės  teisinės pagalbos modulio funkcionalumo išplėtimas, 1 vnt. 2023 m. rugsėjo 18 d. - 2025 m. kovo 18 d. Lietuva 029 GEN 001 001 004  
  VSF/2023/1110 Habitoskopinių duomenų registro (HDR) veido atpažinimo sprendimų plėtra 335 188,86 111 729,63 446 918,49 IRD Projektu siekiama didinti teisėsaugos institucijų, sienos apsaugos ir užsieniečių teisinės padėties klausimus sprendžiančių įstaigų veiklos efektyvumą, išplėsti neatpažintų įtariamųjų, ieškomų asmenų paieškos, užsieniečių asmens tapatybės nustatymo galimybes pasitelkiant pažangius asmens veido biometrinio atpažinimo sprendimus – atnaujinti Habitoskopinių duomenų registro Asmens veido biometrinio atpažinimo posistemio programinę įrangą, užtikrinti šio posistemio duomenų bazės plėtrą ir įgyvendinti duomenų mainus tarp nacionalinių informacinių sistemų. 1. Modernizuota Habitoskopinių duomenų registro (HDR) Asmens veido biometrinio atpažinimo posistemės programinė įranga;,  1 vnt.                          2. Sukurtų / pritaikytų / techniškai prižiūrimų IRT sistemų skaičius, 1 vnt. 2023 m. gruodžio 1 d. - 2025 m. liepos 31 d.  Lietuva 029 GEN 001 001 004  
    1.3. VEIKSMAS: įranga, transporto priemonės, ryšių sistemos ir esminė su saugumu susijusi infrastruktūra  
  VSF/2023/133 STT naudojamų IS tobulinimas 626 990,34 208 996,79 835 987,13 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Užtikrinti STT informacinių sistemų sąsajumą su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir galimybę saugiai ir patikimai keistis informacija, padidinti STT
informacinių sistemų patikimumą, sustiprinti galimybes tinkamai ir saugiai tvarkyti STT veiklai vykdyti reikalingus duomenis, užtikrinti STT informacinių sistemų veikos tęstinumą.
Kriptografinės įrangos įsigijimas, 5 vnt., duomenų saugyklų įsigijimas, 2 vnt., tarnybinės stoties su susieta duomenų saugykla įsigijimas, 1 vnt., tarnybinės stoties įsigijimas, 1 vnt., tinklo ribų apsaugos įrangos įsigijimas, 2 vnt. 2023 m. lapkričio 6 d. - 2024 m. gruodžio 31 d.  Lietuva 029 GEN 008 001 004  
  VSF/2023/134 Muitinės kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos įrangos įsigijimas ir diegimas* 1 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (MD) Užtikrinti efektyvią muitinės kriminalinės žvalgybos veiklą, įsigyjant ir įdiegiant Muitinės kriminalinės žvalgybos įslaptintos informacijos ir ryšių informacinės sistemos (KŽIS) infrastruktūroje trūkstamą informacinių technologijų įrangą ir pakeičiant esamą technologiškai nusidėvėjusią įrangą, taip pat kriminalinei žvalgybai reikšmingų duomenų analizei, atvirų šaltinių duomenų apdorojimui ir informacinių technologijų tyrimams skirtą įrangą, reikalingą teisėtai, saugiai, automatizuotai ir integruotai tvarkyti, apdoroti, gauti ir perduoti muitinės kriminalinės žvalgybos informaciją. Tokiu būdu bus užtikrintas keitimasis informacija ne tik tarp muitinės kriminalinės žvalgybos padalinių, bet ir su kitomis kompetentingomis institucijomis. Įsigyta ir įdiegta KŽIS informacijos apsaugai ir saugiam duomenų perdavimui skirta įranga - 10 vnt.; Įsigyta ir įdiegta KŽIS esamos infrastruktūros atnaujinimui skirta įranga - 90 vnt.; Įsigyta ir įdiegta KŽIS papildomos infrastruktūros sukūrimui skirta įranga - 13 vnt.; Įsigyta KŽIS duomenų apdorojimui skirta aukšto našumo įranga - 20 vnt.; Įsigyta duomenų analizei skirta įranga - 15 vnt.; Įsigyta atvirų šaltinių duomenų apdorojimui skirta įranga - 3 vnt.; Įsigyta informacinių technologijų tyrimams skirta įranga - 24 vnt. 2023 m. vasario 1 d. - 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuva 029 GEN 008 001 004  
    2. KONKRETUS TIKSLAS: aktyvesnis operatyvinis bendradarbiavimas                              
    2.2. KONKRETUS VEIKSMAS: EMPACT veiksmai, kuriais įgyvendinamas arba palengvinamas ES politikos ciklo įgyvendinimas  
  VSF/2023/221 Europos tyrimų komanda 52 811,80 5 867,98 58 679,78 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD) Sukurti Europos operatyvinę komandą (EOT), daugiausia dėmesio skiriant didelės rizikos nusikalstamiems tinklams, jų identifikavimui ir išardymui Costa del Sol regione Ispanijoje. Sukūrus EOT, bus galima bendrai ir koordinuotai žvalgybos duomenimis reaguoti į nustatytų didelio masto pavojingų asmenų ar grupuočių ir jų narių nusikalstamą veiklą.  EOT 1 nario/eksperto išlaikymas komandoje 2023 m. vasario 1 d. - 2024 m. sausio 31 d. Ispanija 012 OC 003 002 004  
  VSF/2023/222 Kova su nusikaltimais akcizų srityje Baltijos jūros regione* 282 459,75 31 384,42 313 844,17 MD Mažinti nusikalstamumą akcizų srityje  gerinant Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisėsaugos institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus kovojant su šešėline ekonomika (prekyba nelegaliais tabako gaminiais, degalais, alkoholiu) Baltijos jūros regione ir Europos Sąjungoje (ES) bendrai. MKT pareigūnų mokomieji vizitai į EUROPOL - 6 vizitai, iš viso 24 dalyviai; Informacinių Technologijų taikymo mokymai - 4 mokymai, iš viso 34 dalyviai; Specializuotos techninės įrangos KŽ tyrimams įsigijimas - 28  kompl.;  Susitikimų/tyrimų  skaičius - 10. 2023 m. birželio 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuva, Nyderlandų Karalystė, Estija, Latvija, Lenkija 010 OC 002 002 004  
    2.3. VEIKSMAS: įranga, transporto priemonės, ryšių sistemos ir esminė su saugumu susijusi infrastruktūra  
  VSF/2023/233 Policijos gebėjimų gerinimas vykdant bendras ES operacijas 475 506,12 158 502,05 634 008,17 PD Pagerinti policijos gebėjimus dalyvauti bendrose ES operacijose. Bendros ES operacijos vykdomos kai yra ekstremalūs įvykiai, didelių masinių renginių ir susibūrimų metu, bendro patruliavimo metu, kai reikia bendrų veiksmų nusikaltimų prevencijai.
Norint, kad bendros operacijos vyktų sklandžiai, Lietuvos policijos taktika ir įranga turi atitikti bendrus ES šalių standartus. Projekto parteriai Danijos nacionalinės policijos Danijos policijos koledžas ir Ispanijos nacionalinė policija.
Įsigyti 5 specialieji furgonai; 15 vnt. sviedinių paleidimo prietaisų komplektų su priedais. Taip pat bus patobulinta specialiosios policijos taktikos koncepcija. Bendrų operacijų įgūdžiai ir taktika bus tobulinami 2 stažuočių ir 4 bendrų su užsienio partneriais susitikimų ir mokymų bei vieno policijos įstaigų vadovams skirto seminaro metu. Projekto metu bus parengti 20 policijos instruktoriai bei apmokyti 106 pareigūnai. 2023 m. rugsėjo 1 d. - 2025 m. gruodžio 31 d. Lietuva, Danija, Ispanija 030 GEN 009 001 004  
  VSF/2023/234 Specialiųjų užduočių padalinių pajėgumų stiprinimas, I etapas 749 218,28 249 739,43 998 957,71 PD Stiprinti nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinant specialiųjų užduočių padalinių pajėgumus rinkti vaizdo ir garso informaciją. Prie projekto tikslų įgyvendinimo prisidėtų sprendimai, leidžiantys išplėsti garso ir vaizdo informacijos rinkimo galimybes, o taip pat užtikrinantys savalaikį informacijos pateikimą nusikalstamas veikas tiriantiems ir užkardantiems asmenims. Vaizdo kaupimo serverinės įrangos įsigijimas - 1 kompl., vaizdo kaupimo programinės įrangos įsigijimas - 1 kompl., signalų priėmimo ir apdorojimo sistemos modernizavimas - 1 sistema, signalų valdymo įrangos įsigijimas - 1 kompl., elektroninio prasiskverbimo įrangos įsigijimas - 1 kompl., garso informacijos rinkimo įrangos įsigijimas - 1 kompl. 2023 m. spalio 1 d. - 2024 m. gegužės 31 d.  Lietuva 019 OC-Kita 008 001 004  
    3. KONKRETUS TIKSLAS: kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos užtikrinimo gebėjimų stiprinimas  
    3.1. VEIKSMAS: IT sistemos ir tinklai  
  VSF/2023/311 Elektroninių nusikaltimų tyrimų galimybių plėtimas, I etapas 682 285,05 227 428,35 909 713,40 PD Stiprinti Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro (LPKTC) ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Kriminalistinių tyrimų padalinių specialistų (AVPK KTP) gebėjimus atskleidžiant tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus. Tam tikslui bus stiprinama LPKTC ir AVPK KTP techninė bazė, t. y. aprūpinant specialistus  šiuolaikine technine ir programine įranga, plečiamos turimos programinės įrangos galimybės.  Šių priemonių dėka pagreitės informacinių technologijų  tyrimų atlikimo sparta, bus reikšmingai išplėstos tyrimų atlikimo galimybės ir pagerės tyrimų atlikimo kokybė. Įsigyta  autonominų kriminalistinų duomenų nuskaitymo įrenginių - 10 vnt.; atnaujintos turimos įvairios programinės įrangos licencijos - 60 vnt. 2023 m. rugsėjo 1 d. - 2026 m. rugpjūčio 31 d.                 Lietuva 019 OC-Kita 001 001 004  
    3.2. VEIKSMAS: veiksmai, kuriais remiamas veiksmingas ir koordinuotas atsakas į krizes  
  VSF/2023/326 Pareigūnų pajėgumų stiprinimas     268 643,74   89 547,92         358 191,66   PD Sustiprinti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ bei Viešojo saugumo tarnybos prie LR VRM pasiruošimą tinkamai reaguoti į galimus teroro aktus, kurių metu gali būti paimti įkaitai ar panaudoti sprogmenys, teroro akto lokalizavimas, įkaitų išlaisvinimas, grėsmių sumažinimas, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo užtikrinimas. Specializuotos įrangos įsigijimas: povandeninio paieškos ir žvalgybos 1 roboto operacijoms jūroje įsigijimas; kovinio katerio atnaujinimo 1 komplekto įsigijimas, vandens kovotojų kopimo įrangos (1 komplekto) įsigijimas, neperšaunamų gelbėjimo liemenių, skirtų operacijoms jūroje įsigijimas (12 kompektų), transportinio maišo su oro įpūtimo ir ištraukimo sistema įsigijimas (1 vnt.); šiltų drabužių po sausojo tipo naro abordažiniu kostiumu įsigijimas (12 kompektų), įrangos VST pareigūnų pajėgumų stiprinimui įsigijimas (2 kompektai). 2023 m.  rugsėjo 1 d. - 2025 m.  gruodžio 30 d. Lietuva 004 TER 008 001 004  
                                                     
* Projektas, kuriam įgyvendinti reikia procedūrų organizuoti įslaptintus sandorius.                              
** Projektui priskiriamos intervencinių veiksmų rūšys nurodytos 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas, VI priede.